Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on Suzaku Ro

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Blanc 510 Whitesmith 99 70 Eagle Union
2 Thor Odinson 220 Whitesmith 99 70 Absolute Zero
3 Goku 90 Whitesmith 99 70 None
4 Rompe Armas 80 Whitesmith 99 67 None
5 Michelin 60 Whitesmith 99 70 None
6 Belinda 40 Blacksmith 99 50 None
7 Naomi 30 Whitesmith 99 70 Fushigi Yugi
8 Jalair 20 Whitesmith 99 70 The Absolute Tea
9 Voltium Hammer 20 Whitesmith 99 70 None
10 Zerot 10 Whitesmith 99 70 None
11 VanHall 1 Whitesmith 99 70 None
12
13
14
15
16
17
18
19
20